Παρασκευή, 5 Νοεμβρίου 2010

Ταμείο Επιχειρηματικότητας


   Συστάθηκε το Ταμείο Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου), με την επωνυμία "ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ", ως χωριστή λογιστικά χρηματοδοτική μονάδα, στο πλαίσιο του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ), για την υλοποίηση των στόχων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων.

    Με τη σχετική απόφαση που υπογράφουν ο υπουργός Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου και Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Μ. Χρυσοχοϊδης καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη συνεισφορά από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα στο Ταμείο.
 
    Όπως προβλέπεται, το Ταμείο δύναται να επενδύει σε περισσότερα από ένα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής, όπως ταμεία επιχειρηματικών κεφαλαίων, ταμεία εγγυήσεων και ταμεία δανειοδοτήσεων και για τη σύσταση του θα καταβληθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων προς την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ ως άμεση χρηματοδοτική συνεισφορά μέσω δωρεάς, κατά τα προβλεπόμενα στο όρθρο 44 παρ. 2β του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, πόροι ύψους 460.000.000 ευρώ.
 
    Το ποσό αυτό, που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, καταβάλλεται με μεταφορά πιστώσεων του Π.Ε από τη ΣΑΕ 027/8 σε έντοκο τραπεζικό λογαριασμό επ` ονόματι της ΤΕΜΠΜΕ.
 
    Σκοπός της σύστασης του Ταμείου είναι η βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση, καθώς και η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, των επενδύσεων και της ανάπτυξης των μικρών, πολύ μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

    Για την εκπλήρωση του σκοπού, το Ταμείο, διαμέσου της ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε., θα σχεδιάσει τα αναγκαία χρηματοοικονομικά προϊόντα μέσω των οποίων θα επενδύσει σε περισσότερα από ένα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής, όπως ταμεία δανειοδοτήσεων, επιχειρηματικών κεφαλαίων, ή άλλων συστημάτων κινήτρων για τη χορήγηση δανείων.
  
    Για την αποτελεσματική υλοποίηση των δράσεων, θα καταβληθεί στην ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ κόστος διαχείρισης το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει κατά μέσο όρο για κάθε ημερολογιακό έτος το 1% των κεφαλαίων του Ταμείου Χαρτοφυλακίου μέχρι ποσού 200 εκατ. ευρώ και 0,5% για ποσά άνω των 200 εκατ. ευρώ για τη διάρκεια της συνδρομής.

ΑΠΕ