Τετάρτη, 2 Φεβρουαρίου 2011

«Πέταξαν» καταθέσεις 29 δισ. ευρώ το 2010

Μείωση 12,24%, παρατηρήθηκε στις καταθέσεις των ελληνικών τραπεζών το 2010, οι οποίες τον Δεκέμβριο ήταν κατά 29,122 δισ. ευρώ λιγότερες σε σύγκριση με ένα χρόνο νωρίτερα.
Oι καταθέσεις επιχειρήσεων και νοικοκυριών στις ελληνικές τράπεζες τον Δεκέμβριο του 2010 ανήλθαν σε 208.084 εκατομμύρια ευρώ, έναντι 237.987 που ήταν ένα χρόνο νωρίτερα.
Η μείωση στο μεγαλύτερο της μέρος (23 δισ. ευρώ) επήλθε λόγω της μείωσης των καταθέσεων των νοικοκυριών.
Σε σύγκριση με το Νοέμβριο, τα στοιχεία του Δεκέμβρη έδειξαν ότι οι καταθέσεις παρέμειναν στα ίδια επίπεδα.
Καταθέσεις και ρέπος των μη ΝΧΙ στα ΝΧΙ στην Ελλάδα (εκτός της Τράπεζας της Ελλάδος)
     
(υπόλοιπα τέλους περιόδου, σε εκατ. ευρώ)      
Τέλος περιόδου 12/09 11/10 12/10
Επιχειρήσεις και Νοικοκυριά 237.987 208.862 208.864
Σε ευρώ 217.844 190.243 191.328
Σε λοιπά νομίσματα 20.143 18.619 17.537
Ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1.787 2.418 2.377
Καταθέσεις όψεως 371 607 475
Ταμιευτηρίου      
Προθεσμίας 1.416 1.811 1.902
Ρέπος 0 0 0
Λοιπές χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις 3.007 3.178 3.168
Καταθέσεις όψεως 445 688 585
Ταμιευτηρίου      
Προθεσμίας 2.407 2.393 2.510
Ρέπος 154 98 73
Μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις 36.333 29.833 29.810
Καταθέσεις όψεως 14.043 12.021 11.994
Ταμιευτηρίου      
Προθεσμίας 22.264 17.809 17.811
Ρέπος 26 3 5
Νοικοκυριά 196.860 173.433 173.510
Καταθέσεις όψεως* 11.470 9.361 9.810
Ταμιευτηρίου 75.811 66.082 66.706
Προθεσμίας 109.570 97.985 96.989
Ρέπος 9 5 5
  

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ