Κυριακή, 20 Μαρτίου 2011

Προκαταρκτικοί έλεγχοι από ιδιώτες για 47,2 δισ.

ME στόχο την είσπραξη εσόδων 47,2 δισ. ευρώ έως το τέλος του χρόνου και με ουσιαστικό αντικείμενο την πλήρη ανατροπή της λειτουργίας του φορολογικού μηχανισμού, τίθεται άμεσα σε εφαρμογή το φιλόδοξο σχέδιο της κυβέρνησης που δίνει εξουσίες σε πιστοποιημένους ιδιώτες ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία για τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων.
Με τις διατάξεις του φορολογικού νομοσχεδίου παρέχεται η δυνατότητα στα συγκεκριμένα γραφεία (που θα πιστοποιηθούν από το Yπουργείο Οικονομικών) να διενεργούν για λογαριασμό των ΔΟΥ πλήρη έλεγχο σε φορολογικά αντικείμενα (φορολογία εισοδήματος, ΦΠΑ, φόρος μισθωτών υπηρεσιών) και να εκδίδουν ετήσιο φορολογικό πιστοποιητικό.
Οι επιχειρήσεις θα μπορούν θα θεωρούνται «φορολογικά καθαρές» αν το πιστοποιητικό είναι λευκό, δηλαδή δεν καταγράφονται σε αυτό φορολογικές παραβάσεις ή άλλου τύπου παρατηρήσεις. Σε αντίθετη περίπτωση θα διενεργείται τακτικός φορολογικός έλεγχος, δηλαδή οι επιχειρήσεις θα ελέγχονται από τις υπηρεσίες του Yπουργείου Οικονομικών.
Ο τρόπος που θα λειτουργούν τα συγκεκριμένα γραφεία ορίζεται με διάταξη που συμπεριλήφθη την τελευταία στιγμή στο φορολογικό νομοσχέδιο:
 Νόμιμοι ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία που είναι εγγεγραμμένοι στο δημόσιο μητρώο του ν. 3693/2008 και διενεργούν υποχρεωτικούς προσωρινούς ελέγχους σε ανώνυμες εταιρίες και εταιρίες περιορισμένης ευθύνης υποχρεούνται στην έκδοση ετήσιου πιστοποιητικού.
 Το φορολογικό πιστοποιητικό εκδίδεται μετά από έλεγχο που διενεργείται παράλληλα με τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης ως προς την εφαρμογή των φορολογικών διατάξεων.
 Φορολογικές παραβάσεις καθώς και μη απόδοση ή ανακριβής απόδοση φόρων που διαπιστώνονται από τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία κατά τη διενέργεια του διαχειριστικού ελέγχου αναφέρονται αναλυτικά στο πιστοποιητικό.
 Αν το πιστοποιητικό δεν περιλαμβάνει παρατηρήσεις και διαπιστώσεις παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας δεν διενεργείται τακτικός φορολογικός έλεγχος.
Τακτικός φορολογικός έλεγχος θα γίνεται στην επιχείρηση μόνο εάν στη συνέχεια προκύψουν στοιχεία σε βάρος της ή εάν αυτή βρεθεί στη λίστα του Elenxis με τις επιχειρήσεις που είναι ύποπτες για φοροδιαφυγή. Σημειώνεται ότι τα κριτήρια που καθορίζουν τις επιχειρήσεις που είναι επικίνδυνες για φοροδιαφυγή έχουν να κάνουν με:
 Τη νομική μορφή, την κατηγορία των τηρούμενων βιβλίων, τον κλάδο ή τομέα δραστηριότητας, ανάλογα με την επικινδυνότητα και παραβατικότητα αυτού, την ύπαρξη παραβάσεων ανάλογα με το είδος, τη βαρύτητα και τη συχνότητα εμφάνισής τους, την ύπαρξη στοιχείων από διασταυρώσεις ή πληροφορίες.
 Τα οικονομικά δεδομένα, όπως ακαθάριστα έσοδα, δαπάνες, καθαρά κέρδη ή ζημίες, δεδομένα από δηλώσεις άμεσης και έμμεσης φορολογίας.
 Χωροταξικά και χρονικά δεδομένα όπως τόπος παραγωγής και διακίνησης, εποχικές δραστηριότητες και τοπικές ιδιαιτερότητες.
Αν από το πιστοποιητικό προκύπτουν συγκεκριμένα φορολογικά δεδομένα για την ελεγχθείσα εταιρία με τα οποία συμφωνεί και η αρμόδια ελεγκτική αρχή το πιστοποιητικό αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των εκθέσεων ελέγχου της φοροελεγκτικής αρχής. Σύμφωνα με όσα προβλέπει το φορολογικό νομοσχέδιο, οι νόμιμοι ελεγκτές και ελεγκτικές εταιρίες διώκονται και τιμωρούνται για κάθε παράλειψη των υποχρεώσεών τους.

 express.gr