Τρίτη, 4 Ιανουαρίου 2011

Το αέριο του «Λεβιάθαν» αλλάζει τον ενεργειακό χάρτη

http://1.bp.blogspot.com/_O8D1QtGdqmI/THIMP4ad2UI/AAAAAAAAAvg/Tx4uOkovKsk/s1600/Slide34.jpg
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ οι αρΧΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ για τοΝ πλούτο τού ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΣ

Μεγαλύτερο πολιτικο ενδιαφέρον αποκτά ο υπό διαµόρφωση άξονας Ελλάδας ­ Κύπρου ­ Ισραήλ µετά τον νέο ενεργειακό χάρτη που δια­ µορφώνει το κοίτασµα Λεβιάθαν, καθώς η αµε­ ρικανική εταιρεία Noble Energy που έχει αναλά­ βει τις έρευνες στην περιοχή επιβεβαίωσε τις αρ­ χικές της εκτιµήσεις ότι το κοίτασµα, το οποίο βρίσκεται στη θαλάσσια περιοχή µεταξύ Κύπρου και Ισραήλ, είναι πολύ µεγάλο – περιέχει 450 δισ. κυβικά µέτρα αερίου.

Η εταιρεία στη σχετική ανακοίνωση χαρακτη­ ρίζει το κοίτασµα ως τη µεγαλύτερη ανακάλυψη στην ιστορία της και αναφέρει ότι τα συνολικά ευρήµατα στην ευρύτερη περιοχή έχουν τη δυ­ ναµική να µετατρέψουν το Ισραήλ σε χώρα εξα­ γωγής φυσικού αερίου. Η επιβεβαίωση έρχεται λίγες ηµέρες αφότου Κύπρος και Ισραήλ υπέ­ γραψαν τη συµφωνία για την οριοθέτηση της µεταξύ τους Αποκλειστικής Οικονοµικής Ζώνης (ΑΟΖ) σε συνθήκες απόλυτης µυστικότητας υπό τον φόβο αντίδρασης της Τουρκίας, η οποία πά­ ντως δεν αποφεύχθηκε.

Το Ισραήλ δεν κρύβει ότι στρέφει το βλέµ­ µα του στην Ελλάδα και την Κύπρο, χώρες τις οποίες θεωρεί πιο αξιόπιστους και σταθερούς εταίρους. Κοιτάσµατα φυσικού αερίου έχουν εντοπιστεί καιστη γειτονικήτού Λεβιάθαν περιοχή, στην υφαλοκρηπίδα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας – στο λεγόµενο κυπριακό «Οικόπεδο 12». Υπενθυµίζεται ότι το καλοκαίρι, κατά την επί­ σκεψή του στην Αθήνα, ο ισραηλινός πρωθυπουρ­ γός Μπενιαµίν Νετανιάχου είχε προτείνει στον Γιώργο Παπανδρέου η Ελλάδα να λειτουργήσει ως µεταφορέας (µέσω υποθαλάσσιου αγωγού) του ισραηλινού φυσικού αερίου στην Ευρώπη.

Σε ό,τι αφορά την Κύπρο, έχει ήδη προχω­ ρήσει σε συµφωνία µε την Αίγυπτο και µε τον Λίβανο. Τη δεύτερη, ωστόσο, συµφωνία µπλο­ κάρει η Τουρκία ενώ ο Λίβανος καθυστερεί µε το πρόσχηµα ότι η συµφωνία δεν έχει επικυρω­ θεί ακόµη από το Κοινοβούλιό του. Ο Λίβανος εί­ ναι άλλωστε η χώρα­κλειδί για να έχει µέλλον το όποιο εγχείρηµα εκµετάλλευσης υποθαλάσσιων πόρων, καθώς για να προχωρήσει κάτι τέτοιο θα πρέπει να προηγηθεί συµφωνία του Ισραήλ και της Κύπρου µε τον Λίβανο. 

ΤΑ ΝΕΑ